Новини

24дек. 2020

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. […]

08дек. 2020

"ДРАГОЛОВИ" ООД, в качеството си на кандидат бенефициент с проектно предложение с вх. рег. № BG16RFOP002-2.040-0714 „Подобряване на производствения капацитет в "ДРАГОЛОВИ" ООД“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА […]

04сеп. 2020

„ДРАГОЛОВИ“ ООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив […]

10окт. 2017

Драган Димитров Драголов, управител на ТД „Драголови” ООД съобщава за инвестиционното си предложение, което представлява „Обединяване на поземлени имоти с предложение за преотреждане на новообразувания имот за металообработваща и складова дейност” в землището на кв. Речица, местност „Къра”, град Сливен. Инвестиционното предложение е да се обслужват граждани, складове и други, които имат необходимост от метални […]

25окт. 2014

На 25.10.2014 г. приключи изпълнението на проект  „Повишаване на енергийната ефективност на Драголови ООД“. Бяха завършени следните дейности: Закупуване и внедряване на машина за лазерно рязане TQL-LCY1000-2513 Подмяна на бутални компесори с винтов компресор ALMIG тип COMBI 15-8/500D

27юни 2014

На 26 юни 2014 г. Драголови ООД подписа договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0396-С0001″ Повишаване на енергийната ефективност на Драголови ООД  по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Проектът е с продължителност 4 месеца и има за цел да повиши конкурентоспособността на компанията чрез намаляване на енергийните разходи […]