"ДРАГОЛОВИ" ООД, в качеството си на кандидат бенефициент с проектно предложение с вх. рег. № BG16RFOP002-2.040-0714 „Подобряване на производствения капацитет в "ДРАГОЛОВИ" ООД“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на Машина за лазерно рязане с фиброизточник - 1 бр.“

Дата на публикуване: 08.12.2020 г.
Краен срок за прием на оферти: 17.12.2020 г. - 16:30 ч.
Възложител "ДРАГОЛОВИ" ООД

Офертите се подават на адрес: гр. Сливен, кв. Речица, ул. „Перуника“ № 12
За информация: тел. 0899 93 67 87; dragolovi@gmail.com

Изтегли документи