Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е да се подобри производствения капацитет и експортния потенциал на „Драголови“ ООД, като производител на линейни, подови сифони и решетки за сифони, което да допринесе за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото финансово-икономическо развитие на дружеството. Проектът на „Драголови“ ООД ще допринесе за постигане целта на процедурата, а именно - подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Очакваните резултати от изпълнението на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване конкурентоспособността на българските МСП и по-успешното им присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги). Общата стойност на проекта е 450 000,00 лв., от които 267 750,00 лв. европейско и 47 250,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 22.12.2020г. и е с продължителност 12 месеца.