Драган Димитров Драголов, управител на ТД „Драголови” ООД съобщава за инвестиционното си предложение, което представлява „Обединяване на поземлени имоти с предложение за преотреждане на новообразувания имот за металообработваща и складова дейност” в землището на кв. Речица, местност „Къра”, град Сливен.
Инвестиционното предложение е да се обслужват граждани, складове и други, които имат необходимост от метални подови сифони, получени от металообработваща дейност.
Инвестиционното намерение представлява ново строителство – обекти за развитие на металообработваща и складова дейност. Ще бъдат изградени складово помещение за готовата продукция и цех за изработване на метални подови сифони, които ще бъдат отляти преди това в леярна, собственост на инвеститора, действаща и намираща се в друг негов имот.
Имотите, които ще бъдат обединени в нов имот се намират в м.„Къра”, в землището на кв. „Речица”. Новообразуваният имот при обединението ще бъде ПИ 67338.835.80, а преотреждането ще бъде съобразено с това на включения в обединяването ПИ 67338.835.73, а именно „За металообработваща и складова дейност”, съответстваща на дейността на ТД „Драголови” ООД, което се занимава с производство на метални подови сифони (отливане и металообработка). Общата площ на новообразувания имот е 8297 кв.м.
Имотите, подлежащи на обединяване са собственост на ТД „Драголови” ООД.
Съгласно Заповед № РД 15-2242 от 26.09.2017 г. на Кмета на община Сливен се разрешава изменение на действащ ПУП в частта на плана за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67338.835.52, 67338.835.54, 67338.835.55, 67338.835.34 и 67338.835.73 по КК на землището на кв. „Речица” на гр. Сливен, с НТП съответно за „хранително-вкусова промишленост” и за „стопански двор”, с предложение за обединяването им с подходящо, съгласно статута на зоната и по-общо отреждане, спазване на действащите норми и нормативи и предварително съгласуване на скицата по реда на ЗУТ при спазване на следните условия и указания:
1. ПУП да се изработи като план за застрояване;
2. Разработката да обхваща за поземлени имоти с идентификатори 67338.835.52, 67338.835.54, 67338.835.55, 67338.835.34 и 67338.835.73 по КК на землището на кв. „Речица” на гр. Сливен;
3. ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони . Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
Предвижда се преотреждане на имота за „металообработщата и складова дейност”. Ще се извършва производство на метални подови сифони, като отливките ще бъдат изработени в съществуваща и действаща леярна, собственост на ТД „Драголови” ООД, намираща се в друг имот, също собственост на инвеститора. Тук ще се извършва само дообработване със струг.
В складовете ще се съхранява суровината, необходима за производството на подовите сифони, а също така и готовата за експорт продукция.