opc

На 26 юни 2014 г. Драголови ООД подписа договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0396-С0001″ Повишаване на енергийната ефективност на Драголови ООД  по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Проектът е с продължителност 4 месеца и има за цел да повиши конкурентоспособността на компанията чрез намаляване на енергийните разходи чрез съвременни технологии и оборудване. При изпълнението на проекта ще бъдат закупени нови машина за лазерно рязане и винтов компрес, необходими за на производствения процес на фирмата, което ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на производството и намаляване на количествата на СО2.

Предвиденото за закупуване ново оборудване ще оптимизира производствения процес и ще създаде условия за разширяване на пазарните позиции на предприятието и подобряване на качеството на предлаганата продукция.